I thought he would be more glad if I came upon him with his breakfast,

I thought he would be more glad if I came upon him with his breakfast,I thought he would be more glad if I came upon him with his breakfast,

in that unexpected manner, so I went forward softly and touched him on

the shoulder. He instantly jumped up, and it was not the same man, but

another man!گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
این واقعیت که در لندن نمایندگان مجلس طرفدار سلطنت بود به جای یکی از دلایل اصلی برای شکست چارلز انگلیسی من در جنگ های داخلی شد. این کتاب reinterprets نقش لندن است. از آن به بررسی رابطه شهرداری و پدران شهر به عنوان magnates کسب و کار با هر دو از پادشاهان استوارت زودرس و مجالس خود ، و کسب و کار تحقیقی در مورد ارتباط شهر با دربار سلطنتی ، که در نتیجه گیری ، که دور از هم پیمانان طبیعی پادشاه و دادگاه به عنوان معمولا به عهده گرفت ، عمدتا نخبگان شهر به حال شده است به طور جدی از آنها توسط یدلایمخیرات 1640 بیگانه. پروفسور اشتن تفسیر ارائه می دهد ، نه تنها از نقش این شهر در 1640 سال قبل از آن ، بلکه از دلایل دروغ گفتن از پشت پشتیبانی خود را برای مجلس در یدلایمخیرات 1642. این هر دو سهم را به بحث در ریشه های جنگ های داخلی و مطالعه در عمق ارتباط بین کسب و کار بزرگ و سیاست در اوایل استوارت انگلستان است.
نوشته : رابرت اشتن
/ 0 نظر / 9 بازدید